KINOU-YOLU  

rm_RYUU2368 51M
19 posts
1/21/2006 5:42 pm

Last Read:
3/5/2006 9:27 pm

KINOU-YOLU


OOIZUMI-MACHI IKIMASHITA
KARAOKE BAR
NIHONNGO UTA NAKUNALI KOMATA DESU
DEMO NIHONNGO DVD KARAOKE TUKAERU
DAKARA MATA ASOBI DEKIRU
YOKATA!

DESCLPE,EU,MUITO,ERRO,ESCRVER,PORTUGUES

EU,ESPERAR,MENSAEM,BRASILEIRA
POR FAVOR!!!

Become a member to create a blog