KINOU WA  

rm_RYUU2368 50M
19 posts
1/26/2006 5:17 pm

Last Read:
3/5/2006 9:27 pm

KINOU WA


OOTA KARAOKE BAR DE
SIXYURI NOKORI SITA DESU
BRAZSILEIRO TOMODACHI NARETA DESU
TUGI DOYOUBI KITE IWARETA DESU
KONO BAR NO HITO MINNA II HITO DESU
YOKATA!!!

Become a member to create a blog