KINOU HA OOTA BAR  

rm_RYUU2368 50M
19 posts
1/22/2006 5:49 pm

Last Read:
3/5/2006 9:27 pm

KINOU HA OOTA BAR


IKIMASHITA KARAOKE KOWARETA
DAKARA NAOSU SHITEKIMASHITA
KONO BAR NO HITO MINNA II HITO DESU
MATA KONDO IKIMASU

Become a member to create a blog