Litanya by Vhino Serrano  

devil666man2003 32M
0 posts
5/28/2006 9:14 pm
Litanya by Vhino Serrano


Ramdam ko ang kabanalaang isinasambit ng kanyang bibig. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata at mga butil ng pawis sa kanyang noo ang nagsasabi ng kanyang katapatan sa kanyang ginagawa. Mga litanyang miminsan lang marinig sa isang taong walang habal kung magpasaring. Siya ang nagpaunlak nito. Nagbigay lang ako dahil alam kong kailangan ko ring magbago. Ngunit iba ito sa inaasahan ko.

Pagpasok ko sa banal sa sambahan, hinayaan kong pasukin ako ng hanging sumalubong sa akin. Ganun din ang ginawa niya. Ngunit hindi ko inaasahan, kaagad niyang ibinagsak ang tuhuran at naglakad patungong altar. Marahil nais niya pumunta ng langit, kubli ko. Pikit ang mga mata habang namumuno ang mga butil ng pawis sa kanyang noo't leeg, isang litanya ang kanyang binitawan. Ngumiti ako ng una. Pero sa kinalaunan, nakita ko ang sinseridad ng kanyang ginagawa. Pinagmasdan ko siya habang ginagawa niya ang kakaiba ngunit natural niyang pamamamaraan. Pagdilat niya, isang halik sa lupa ang kanyang ikinanti matapos ang halos ilang minutong pakikipaglaban.

Kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at ipinahid sa pawisang noo't leeg. Tinanong ko siya kung bakit. Isang halik lamang ang sagot. Ngayon alam ko na.


Become a member to create a blog