Gin et hei och real treffen ???  

danletzebuerg01 43M
0 posts
7/2/2006 9:17 am

Last Read:
8/7/2008 6:43 pm

Gin et hei och real treffen ???

Hei gif mech interesseieren ob dir schon eppes reales hei erliewt hut ?

merci
Jo an zwar war daat genial
jo awer net daat waat et sollt sin
bis elo nach net
ech mengen daat klappt nie


Become a member to create a blog