We should meet if...  

KakantotanKita 35M
0 posts
8/23/2006 5:24 pm
We should meet if...


...marunong ka mag salitang Tagalog! At magunda, matalino, an magaling kayo! Hahanaping ko nang isang babae na pwede akong mamahaling! I would like to meet you if you understand this language.

Become a member to create a blog