Love will never end  

rm_kissme170 40M
45 posts
8/3/2006 10:30 pm

Last Read:
8/6/2006 9:35 pm

Love will never end


ek hassin lardki ko dekh kar , apne ko rok na paya

Bus uska ek isara hi kafi tha , ki raat bhar so na paya

Become a member to create a blog