Typisch M  

rm_feivel5 47M
0 posts
11/21/2005 1:20 pm

Last Read:
3/5/2006 9:27 pm

Typisch M


Höt esch mer e geile passiert!
Am Morge esch e Chond zue mer cho,de het er da Züg sofort welle met nä.Ogay!De gömmer gschnäu is Lager go luege.Was är gsuecht het esch aber zoberst gsi.De hanem es Agebot gmacht,dass wenn är da wöug aluege,de müessem haut eine obenabe hole.Mannnnn de esch dä Siech völlig rot agloffe.Jo de hanis au Bögget wener da gmeint het!Ha ha ha ha

Become a member to create a blog