TUKARETEMASU  

rm_RYUU2368 49M
19 posts
1/25/2006 8:24 pm

Last Read:
3/5/2006 9:27 pm

TUKARETEMASU


MAINITI SIGOTO TAKUSANN
OWARU TOTOMO OSOI
TAIHENN WATASHI TUKARETA DESU
KINOU SUIYOUBI YASUMI DESU DEMO SHIGOTO ARIMASITA YO

DEMO SIHIGOTO TAKUSANN WA YOI KOTO DESU
GAMUBARIMASU YO

TOMODACHI NO KARAOKE BAR SIXYURI HAYAKU IKITAI DESU

MINNA MO GAMBATE!!

Become a member to create a blog