Schreiwt mir ech mellen mech  

danletzebuerg01 42M
0 posts
6/5/2006 9:14 am

Last Read:
6/20/2006 8:37 pm

Schreiwt mir ech mellen mech


Moien alleguer :

Gif mech iwwert e puer nei , interessant bekanntschaften freen !

Wann der mir eppes schreiwt , dann kann ech mech och vlaicht bei iech mellen .
bis Dann
DK
Dan

Become a member to create a blog