Dir kennt mir och gaer simsen  

danletzebuerg01 41M
0 posts
7/2/2006 9:20 am

Last Read:
8/11/2006 8:36 am

Dir kennt mir och gaer simsen


Jo ech probeieren mol meng Nummer hei ze hannerloosen , vlaicht huet jo eent den Mut mir och eng sims ze schreiwen

bis hoffentlech baal ,

dk


Become a member to create a blog