DOMO ARIGATO !!  

63masha 53F
10 posts
4/22/2006 4:38 am

Last Read:
4/22/2006 2:54 pm

DOMO ARIGATO !!

" NAM-MYOHO-RENGE-KYO " !!
__________________________________________________________________________________________________

To those of you that are kindly contacting/writing to me from Japan. Thank you...Irash-shai-mase!!
Hajime-mashte, dozo yoroshku.

Watashi wa Masha63 dess
Ogenki dess ka?
Honto ni sumi-masen... Nihongo wa hanase-masen.
Moshi-wake gozai-masen...
Eigo o hanashi-mass ka? ...Dozo...

Sumi-masen, mo ikanakereba nari-masen...
Sayonara

Become a member to create a blog